Barion Pixel

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Najfoto, s.r.o., so sídlom Bratislava, Doležalova 15C, PSČ 832104, IČO: 55331726 (ďalej len: „správca“ alebo “my”).

 

Kontaktné údaje správcu sú

  1. Najfoto, s.r.o., Doležalova 15C, 821 04  Bratislava
  2. obchod@megafoto.sk
  3. +421 911 557 951

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumie e-mailová adresa.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov

  1. Pre evidenciu objednávok
  2. Pre zistenie spokojnosti vás, zákazníkov, s nákupom v našom e-shope v záujme zlepšenia našich služieb. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri posielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.
  3. Spracovanie osobných údajov na účely priameho (direct) marketingu správcu v medziach legitímnej dôvery je považované za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu.
  4. Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 

 1. Doba uchovávania údajov

  1. Uchovávame vaše osobné údaje len kým nás nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 15 rokov od udelenia vášho súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme, ak si nebudete priať ich zachovanie v našej zabezpečenej databáze.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

  1. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou spolupracujúcich partnerov na základe podpísanej partnerskej zmluvy. Konkrétne sa jedná o spoločnosť Heuréka (viď bod III.).
  2. Nebudeme vaše osobné údaje odovzdávať do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
   • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
   • Právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu Najfoto, s.r.o., Doležalova 15C, 821 04  Bratislava alebo elektronicky na email správcu obchod@megafoto.sk, ak nie je zákonom ustanovené inak.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR – Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Prehlasujeme, že sme prijali všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov.
  2. Dlhodobo máme tiež prísne technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup iba nami poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto podmienky sme oprávnení zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašleme novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2018.